Brummenaren vinden dat cultuur in de brede zin van het woord zonder meer bijdraagt aan het welbevinden, maar het cultuuraanbod wordt maar gewaardeerd met een mager zesje. Er mag wel wat meer aangeboden worden, meent 43 procent van de inwoners.

Een en ander blijkt uit een enquête uitgevoerd door onderzoeksbureau Moventem in opdracht van de gemeente Brummen. In totaal vulden 517 inwoners de vragenlijst in.

Op totaalniveau houdt 59 procent van de respondenten zich actief bezig met cultuur, voornamelijk met muziek. Respondenten die zich hier niet actief mee bezig houden, geven voornamelijk aan niet geïnteresseerd te zijn, andere bezigheden te hebben of geen tijd. Tweeëntwintig procent houdt zich wel eens bezig met cultuurvormen als musical, cabaret en muziekoptredens, 17 procent met klassiek muziek en 14 procent met beeldende kunst.

Ouderen actiever

Ouderen zijn actiever wat betreft cultuur dan jongeren. Ruim een kwart van de invullers van de vragenlijst geeft aan ook lid te zijn van bijvoorbeeld een muziekvereniging of toneelvereniging. Negentig procent van de respondenten bezoekt wel eens vormen van cultuur in de gemeente Brummen. Jongeren bezoeken voornamelijk evenementen. Ouderen voornamelijk de bibliotheek en kunstenaars en exposities. De top 4 van culturele activiteiten die het veelvuldigst worden bezocht zijn evenementen (55 procent), kermis (45 procent), bibliotheken (42 procent) en het Pinksterfestival (41 procent).

Meer cultuur mag

Maar er mag wel meer aangeboden worden. Bijna een derde deel van de respondenten geeft aan iets te missen in het cultuuraanbod van gemeente Brummen. Voornamelijk voorzieningen op het gebied van muziek. Meer dan een derde bezoekt wel eens een theater of concert in een andere stad of gemeente. Respondenten beoordelen het cultuuraanbod in de gemeente Brummen gemiddeld met een 6,2. Wat beter zou kunnen vindt een deel van de ondervraagden is het aanbod (meer), betere informatie over het beschikbare aanbod en het faciliteren van activiteiten door locaties beschikbaar te stellen.

Cultuur draagt bij

De ondervraagden geven aan dat het cultuuraanbod in de gemeente in redelijk grote mate bijdraagt aan het plezier en de ontspanning die men ervaart. De meerderheid hecht ook een groot belang aan cultuur en cultuureducatie. Zo vindt 86 procent dat scholieren tijdens hun schooltijd kennis moet kunnen maken met verschillende vormen van cultuur. Drie kwart vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan cultuur en meer dan twee derde vindt dat de gemeente cultuur financieel moet ondersteunen.

Financiële ondersteuning

Ze vinden het vooral belangrijk dat de bibliotheek en muziekverenigingen vanuit de gemeente financieel ondersteund worden (meer dan drie kwart). Ondersteuning voor de lokale omroep vindt men minder belangrijk.